Obligacje i listy zastawne

Jest wiele możliwości inwestowania pieniędzy. Rozwiązaniem może być inwestycja w obligacje. Obligacje to papiery wartościowe, które są emitowane w serii. Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza (właściciela obligacji), co zobowiązuje go do spełnienia określonego świadczenia względem właściciela obligacji. Z uwagi na to, że Skarb Państwa występuje w tej relacji jako dłużnik, gwarantuje ponadto wykup obligacji od wierzycieli i wypłacenie należnych odsetek. W tej transakcji odpowiada całym majątkiem, co czyni obligacje najbezpieczniejszą inwestycją oraz lokatą kapitału.

Wyróżnić można obligacje oszczędnościowe oferowane osobom fizycznym oraz obligacje komunalne, które są przeznaczone dla inwestorów. Oprócz Skarbu Państwa emitentem obligacji mogą być banki hipoteczne, które emitują papiery wartościowe w formie hipotecznych oraz publicznych listów zastawnych.

Obligacje komunalne
Samorząd terytorialny emituje obligacje komunalne, zwane również municypalnymi. Emitowane w formie papierów wartościowych obligacje te są bardzo atrakcyjnym instrumentem finansowym. Ich atrakcyjność odczuwają inwestorzy oraz społeczeństwo i gospodarka.

Inwestycje, papiery wartościowe

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Dla inwestorów są one atrakcyjne, ponieważ emitent – samorząd terytorialny daje gwarancję wypłacalności, a naliczone odsetki są zwolnione od podatku (więcej w publikacji: tutaj. Społeczeństwo oraz gospodarka mogą skorzystać z obligacji komunalnych dzięki możliwości pozyskania funduszy na realizację zaplanowanych inwestycji, w tym budowę mostów i dróg oraz wydatki publiczne związane z oświatą, służbą zdrowia lub armią.

Zalety i wady obligacji komunalnych
Na obligacjach trudniej zyskać niż na aukcjach, mimo to zapewniają one ochronę przed inflacją i gwarantują dodatkowy zysk. Oprocentowanie niektórych obligacji pozwala zarobić powyżej 15% rocznie. Zysk przynoszą nie tylko odsetki, ale też możliwość sprzedaży obligacji. Te, które są notowane na giełdzie można sprzedać okazyjnie po lepszych cenach. Możliwość ustalenia daty wypłacania odsetek to zapewnienie wierzycielowi ekstra gotówki w najtrudniejszym okresie finansowym. Korzysta z tego również emitent, ponieważ może zaplanować sprzedaż obligacji komunalnych, wtedy gdy spodziewa się zwiększonych wydatków na inwestycje. Kupno i sprzedaż obligacji prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. Do niego należy ponadto prowadzenie rachunku nabytych papierów wartościowych. Jeśli szukasz też sprawdzonych informacji o obligacjach przedsiębiorstw, odwiedź .

Banki hipoteczne
Banki hipoteczne to banki, które udzielają kredytów hipotecznych. Są to dłużne papiery wartościowe, których emisariuszami mogą być jedynie banki hipoteczne. Ten rodzaj kredytów udzielany jest na cele budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego. Banki hipoteczne uzyskują środki finansowe na swoją działalność wypuszczając listy zastawne oraz obligacje, przyjmując lokaty terminowe, zaciągając kredyty. Hipoteczne oraz publiczne listy zastawne uważane są za papiery wartościowe o dużym poziomie bezpieczeństwa. Za jego zapewnienie odpowiada powiernik powołany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Nowa strona, która zawiera informacje na poniższy temat da Ci możliwość, by pogłębić wiedzę. To ważne, zatem idź dalej i znajdź dużo wątków.

inwestycje

Autor: Damian Gadal
Źródło: http://www.flickr.com

Powiernik nadzoruje i kontroluje banki hipoteczne pod względem terminowości wypłat roszczeń wierzycielom (z tytułu nabytych papierów wartościowych). Kredyty hipoteczne są szczególnie popularne wśród funduszy emerytalnych, inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych i banków. Zainwestowane w ten sposób pieniądze można odzyskać wraz z odsetkami po 5-7 latach. Przez ten czas pieniądze są zamrożone, można jednak odsprzedać listy zastawne na rynku wtórnym przed upływem okresu zapadalności. Oferta banków hipotecznych jest zróżnicowana. Różnice dotyczą: wymagań odnośnie dochodów kredytobiorcy, możliwości wzięcia kredytu w innej walucie, okresu kredytowania, dopuszczalnego wieku kredytobiorcy, możliwości wcześniejszej spłaty kredytu. Decydując się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, warto wziąć pod uwagę wszystkie wymienione wyżej czynniki.